Studies, Uncategorized

AkA�akoca TarihA�esi

AkA�akoca TunA� Motel

AkA�akoca ve A�evresinin tarihi hakkA�nda kesin bilgi ve belgeler olmamakla birlikte, bA�lgede yapA�lan kazA�lar ve kapsamlA� araAYtA�rmalar sonucunda elde edilen veriler, M.A�. 1200 yA�lA�na dek dayanmaktadA�r. AkA�akocaa��nA�n bugA?n kurulu olduAYu bA�lge ve A�evresine ilk gelenlerin Track ve Frickler olduAYu tahmin edilmektedir.

TarihA�e

M.A�. 708 yA�lA�nda Pers A�mparatorluAYua��nun kurulmasA�yla Bolu ve civarA�ndaki Karadeniz kA�yA�larA�nda AbanutA�kus, Sinope, Eolya, Heraclia, Kieros veA�DiasA�AYehirleri kurulmuAYtur. Bu dA�nemden sonra asA�rlar boyu pek A�ok medeniyete ev sahipliAYi yapan AkA�akoca, M.S. 395 yA�lA�na gelindiAYinde ikiye bA�lA?nen, merkezi Konstantinapolis (A�stanbul) olan Roma A�mparatorluAYua��nun bir AYehri olarakA�DiapolisA�adA�yla varlA�AYA�nA� sA?rdA?rmA?AYtA?r.

1204 yA�lA�nda DA�rdA?ncA? HaA�lA� ordularA� A�stanbula��a yerleAYmiAYler, Latin A�mparatorluAYua��nu kurarak bu bA�lgede hA?kA?m sA?rmeye baAYlamA�AYlardA�r. Bu esnada Cenevizliler ise Karadeniz kA�yA�larA�na yerleAYerek daha A�nceleri kurulmuAY olanA�Diapolis, Herakliea ve Amesus AYehirlerinde ticaret ve deniz siteleri kurarak hasar gA�ren mevcut kaleleri onarmA�AYlardA�r. 1261 yA�lA�na gelindiAYinde BizanslA�lar Latin hakimiyetine son vererek bA�lgedeki egemenliklerini ilan etmiAYlerdir.

BizanslA�lar, 1285-1338 yA�llarA� arasA�nda zor bir dA�nem geA�irmiAYtir. SA?rekli TA?rk akA�nlarA�na maruz kalan ve karAYA� koyacak yeterli gA?cA? bulunmayan Bizansa��a ait pek A�ok AYehir yavaAY yavaAY TA?rklerin eline geA�meye baAYlamA�AYtA�r. 1299 yA�lA�nda OsmanlA� BeyliAYia��nin kurulmasA�yla birlikte bA�lgede sA�z sahibi olan TA?rkler, AkA�akocaa��nA�n da iA�inde bulunduAYu bA�lgeye akA�nlar dA?zenlemeye baAYlamA�AYlardA�r. Bu sA?reA�teA�1319 yA�lA�ndaA�Diapolis, 1323 yA�lA�nda Prusias, 1324 yA�lA�nda da Claudiopolis AYehirleriA�Orhan Gazi,A�Konuralpve akA�ncA� beylerdenA�AkA�a Koca BeyA�tarafA�ndan fethedilerekA�OsmanlA� topraklarA�na katA�lmA�AYlardA�r.

1319 yA�lA�ndan bu yana TA?rk topraAYA� olarak varlA�AYA�nA� sA?rdA?ren AkA�akoca, tarihi boyunca denizle iA� iA�e yaAYayan A�nemli bir liman konumunda olmuAYtur. Kafkaslara��da tutunamayA�p Anadolu kA�yA�larA�na sA�AYA�nan A�erkezler, GA?rcA?ler, Abhazlar, Lazlar ve HemAYinliler, zorlu yolculuklarA�n ardA�ndan AkA�akoca kA�yA�larA�na gA�A� etmiAY ve bA�lgede kA�yler kurarak buralA� olmuAYlardA�r.

AkA�akoca, TA?rk hakimiyetine geA�tiAYi gA?nden bu yana tarih boyunca idari yA�nden pek A�ok deAYiAYikliAYe uAYramA�AYtA�r.A�1324-1692yA�llarA� arasA�ndaA�Bolu Sancak BeyliAYia��ne baAYlA� bir voyvodalA�kA�AYeklinde yA�netilen ve 15 divana ayrA�lanA�AkA�aAYara��a (AkA�akoca)A�baAYlA� yerleAYim birimlerinin bir kA�smA�, bugA?n hala isimlerini korumaktadA�r. Bu birimler AYunlardA�r:

Keramettin (Kaza Merkezi), Tahirli, KepenA�, Bay A�ren, ArabacA�lar, Aftunu Ulya (YukarA� Aftun), Aftunu Sutla (AAYaAYA� Aftun), FadA�llA�, KA�ran (EsmahanA�m), GA?ney, KA�zA�lca Kilise (NazA�mbey), KiriAYi SaAYA�r (KA?A�A?k KiriAY), KiriAYi Kebir (BA?yA?k KiriAY), KA�nA�k, KurucaAYehir (Kurukavak)

YA�renin ilk sancakbeyiA�Konuralpa�?tir. Kendisi sA�k sA�k sefere A�A�ktA�AYA� iA�in yerineA�Sungur BeyA�vekalet etmektedir. Bu dA�nemdeA�Evliya A�elebiA�AkA�aAYehira��i ziyaret etmiAYtir veA�SeyahatnameA�adlA� eserinde ilA�emizden AYu satA�rlarla sA�z etmektedir:

Yine buradan AkA�aAYara��a geldik. BurasA� voyvodalA�ktA�r. 150 akA�elik kazadA�r. YeniA�eri serdarA� vardA�r. Eski zamanda havasA� latif hazin bir AYehir imiAY. Ahmet Han zamanA�nda Kazak keferesi hA?cum ile her tarafA� yakA�p yA�kmA�AYtA�r. Halen 600 baAY ve bahA�eli ve hanelidir. A�arAYA� iA�ere kiremitli ve bimisal bir cami vardA�r. Mukaddema hanlarA�n birisi kurAYun A�rtA?lA? muazzam han imiAY. Halen kasaba o kadar mamur ve mA?zeyyen deAYildir. Bolu AYehrinin iskelesidir. Lebideryada 70 adet mahzen vardA�r. Bu tarafA� daAYlardA�r. Bu yA?zden havasA� saAYlamdA�r.

1692A�yA�lA�nda yapA�lan idari deAYiAYiklik sonucundaA�AkA�aAYehir (AkA�akoca), Bolu Sancak BeyliAYia��nden A�A�karA�lmA�AYtA�r ve voyvodalA�k haline getirilerekA�Anadolu BeylerbeyliAYia�?ne baAYlanmA�AYtA�r. A�lA�emizinA�1692-1811A�yA�llarA� arasA�ndaki yerleAYim birimleri ise AYu AYekilde dA?zenlenmiAYtir:

DivanA� Keramettin (YukarA� Mahalleler), DivanA� Keramettin (KalpakA�A�lar), DivanA� Keramettin (AAYaAYA� Mahalleler), DivanA� Keramettin (KoA� KA�y), Beyviran, Aftun, Akkaya, FadA�llA�, KA�nA�k, Tahirli, KA�zA�lca Kilise, KA�ran, ArabacA�lar, KepenA�, DadalA�

1811-1864A�yA�llarA� arasA�nda II. Sultan Mahmut dA�neminde yapA�lan idari deAYiAYiklik sonucundaA�AkA�aAYehir (AkA�akoca),A�Bolu-ViranAYehir (Safranbolu) BirleAYik MutasarrA�flA�AYA�a�?na baAYlA� bir kaza olmuAYtur.

1864A�yA�lA�nda eyaletlerin kaldA�rA�lA�p il teAYkilatlarA�nA�n gelmesiyle,A�Kastamonu ili Bolu MutasarrA�flA�AYA�a�?nA�n GA�ynA?k kazasA�na baAYlA� DA?zce veA�AkA�aAYehira�� (AkA�akoca)A�birleAYerek nahiye olarak konumlandA�rA�lmA�AYtA�r.

1870A�yA�lA�na gelindiAYinde ise DA?zcea��nin GA�ynA?ka��ten ayrA�lA�p Bolua��ya baAYlA� bir ilA�e haline getirilmesiyle,A�AkA�aAYehir (AkA�akoca)baAYA�msA�z bir bucak oldu. AkA�aAYehira��inA�1870-1908A�yA�llarA� arasA�ndaki kA�yleri AYu AYekilde oluAYmuAYtur:

Aftun, Keramettin, Beyveren, KA�zA�lca Kilise, BalatlA�, DadalA�, Akkaya, AftunaAYzA�, GA�A�A?ler, DoAYancA�lar, ArabacA�lar, KoA�ar, KoA�ullu, Gebe Kilise, KalkA�n, Tabiri, GA�ktepe, KepenA�, Ketmenli, KA�nA�k

I. DA?nya SavaAYA�A�sonrasA�nda iAYgal edilen A�stanbula��u ve vatanA� kurtarmak iA�in Karadeniz BA�lgesia��nden gelen yurtseverler, AkA�akoca kA�yA�larA�na A�A�kmA�AYlardA�r. Karadeniza��in usta gemicileri, silahlarA� ve cephaneleri azgA�n dalgalarla boAYuAYarak AkA�akoca kA�yA�larA�na A�A�karA�p, kaAYnA� ve kervanlar vasA�tasA�yla Anadolua��ya sevk etmiAYlerdir. AkA�akocaa��nA�n A�stanbula��a yakA�n bir iskele konumunda olmasA�, KurtuluAY SavaAYA� dA�neminde de A�nemli rol oynamA�AYtA�r. Deniz yoluyla AkA�akocaa��ya inen askerler, biraz iA�eride olmasA�nA�n avantajA�ylaA�DadalA� KA�yA?A�yakA�nlarA�nda kurulan A�adA�rlarda kalmA�AY, bA�ylece dA?AYman gemilerinin gA�rA?AY aralA�AYA�ndan kurtulmuAYlardA�r. Bu dA�nemde yA�re halkA� bA?yA?k bir A�zveriyle askerlere ve direniAY gA�steren yurtseverlere destek olmuAYlardA�r. AkA�akocalA�larA�n KurtuluAY SavaAYA�a��nda A?stlenmiAY olduAYu rol, TA?rkiye Cumhuriyetia��nin kurulmasA�ndan sonra ilA�eye hediye edilen gA�rkemli bir topla A�dA?llendirilmiAY ve A�lA?msA?zleAYtirilmiAYtir.

AkA�akocaa��nA�n TA?rk hakimiyetine geA�meden A�nceki eski adlarA�, Latincea��de a�?arasA�ndan ayA�rmak, iki parA�aya ayA�rmaka�? anlamlarA�na gelenA�Dia,A�Dias,A�DiapolisA�veA�Tospolisa�?tir. A�lA�emizin TA?rk hakimiyetine geA�tikten sonraki isimleri ise sA�rasA�ylaA�AkA�aAYar,A�AkA�aAYehirveA�AkA�akocaA�olmuAYtur.

AkA�aAYehir, TA?rkiye Cumhuriyetia��nin ilanA�ndan yaklaAYA�k 11 yA�l sonraA�23 Haziran 1934A�tarihli ve 2529 sayA�lA� kanunlaA�BoluA�iline baAYlA� bir ilA�e haline gelmiAY veA�7 EylA?l 1934a�?te ilA�eyeA�AkA�a Koca Beya�?in adA� verilerek AkA�aAYehira��in adA�A�AkA�akocaA�olarak tescil edilmiAYtir.A� Cefixime price mercury drug 9 AralA�k 1999A�tarihliA�ve 231901 sayA�lA� Resmi Gazetea��de yayA�nlanan kanun hA?kmA?nde kararname ileA�a�?81. A�limiz YeAYil DA?zcea��miza�?A�mottosuyla il olan DA?zcea��mizin ilA�elerinden biri olan AkA�akoca,A�a�?Karadeniza��in A�ncisia�?A�olarak A?lkemizin A�nemli turizm merkezlerinden biri olarak kA�klA? tarihini sA?rdA?rmektedir.

 

Galery AdA�3Galery AdA�3
Galery AdA�3Galery AdA�3
Galery AdA�3Galery AdA�3
Galery AdA�3Galery AdA�3
Galery AdA�3Galery AdA�3
Galery AdA�3Galery AdA�3
Online Drugstore,cialis black no prescription,Free shipping,cheap buy avana, Discount 10%, cheap buy clomid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir